EN EL MERCAT FINANCER, ELS BANCS INTERMEDIARIS SÓN CONSIDERATS “VENEDORS” O “REVENEDORS”?

La STS de 9-01-2019, revocant la de l’Audiència, no accepta aplicar el principi general “rebus sic stantibus” per a desfer una inversió en productes bancaris efectuada per inversors perfectament informats dels alts riscos que comportava com a conseqüència dels quals la van perdre. Descriu amb amplitud la regla “sic stantibus” amb cita de la més recent Jurisprudència…

UNA EMPRESA EN CONCURS PRETENIA RESOLDRE ELS CONTRACTES SUBJECTES A PRORROGA FORÇOSA PER CONSIDERAR-LOS PERJUDICIALS PER A LA MASSA.

Els arrendataris titulars de rendes antigues protegides encara per la Llei d’Arrendaments Urbans del 64 que no van renunciar a la pròrroga forçosa, com va quedar fixat en la Disposició Transitòria 2a de la Llei d’arrendaments Urbans de 1994, tenien drets a dues subrogacions més: la del seu cònjuge, fins…

ESTAT ACTUAL DE LES ACTUACIONS AMB EL F.C. BARCELONA

Nota: si algun client vol accedir a les resolucions que es marquen en aquest document com (PDF 1), (PDF 2), (PDF 3), (PDF 4), (PDF 5), (PDF 6), (PDF 7) poden sol·licitar-les via correu electrònic a: afectadosporelfutbolclubbarcelona@miralbellguerin.com Produïdes les primeres resolucions judicials reprenem la informació de l’evolució de l’assumpte. Hi ha diversos procediments judicials oberts en…