Preguntas y respuestas frecuentes sobre el procedimiento sancionador del FC Barcelona

Preguntas y respuestas frecuentes sobre el procedimiento sancionador del FC Barcelona

Resposta a las preguntes dels socis:

 *En castellà, mes abaix.

1.- Pregunta: Què significa la suspensió cautelar dels drets del soci que han decretat?

Resposta: És una resolució adoptada per la Comissió de Disciplina sense ni tan sols escoltar al soci. Les decisions cautelars en tot tipus de processos sancionadors -destacadamente els judicials-, són sempre extraordinàries i han de basar-se en el que s’anomena “aparença de bon dret o de tenir raó”, és a dir, cal que la imputació -en el cas , que el soci hagi, d’alguna manera, participat en la falsificació d’una entrada- tingui visos o aparença inicial de credibilitat. El segon requisit per justificar aquest tipus de mesures tan agressives és el perill que durant el procediment se segueixi repetint el fet o acte irregular que s’atribueix al soci.

Doncs bé, al nostre parer cap d’aquests dos requisits concorren en aquest cas perquè és del tot inversemblant que el soci hagi participat en el fet que se li atribueix de suposada “emissió d’entrades falsificades”; i, quant al segon requisit, tampoc es dóna, perquè, acabada la temporada no existia cap temor que el soci, encara que és del tot incerta la imputació -repetim-, pogués intervenir en una propera i immediata falsificació que justifiqui tan radical i deshonrosa mesura sense ni tan sols escoltar-li ja que la temporada practicament ja havia finalitzat.

En aquesta primera notificació, a més, s’ha decretat suspendre cautelar o preventivament els drets del soci, resolució adoptada per la Comissió de disciplina sense ni tan sols escoltar al soci. Les decisions cautelars en tot tipus de processos sancionadors -sobretot els judicials- són sempre extrarodinarias i han de basar-se en el que s’anomena “aparença de bon dret o de tenir raó“, és a dir, en què la imputació -en el cas, que el soci hagi d’alguna manera participat en la falsificació d’una entrada- tingui visos o aparença inicial de credibilitat. El segon requisit per justificar aquest tipus de mesures tan agressives és el perill que durant el procediment se segueixi repetint el fet o acte irregular que s’atribueix al soci.

Doncs bé, al nostre parer cap d’aquests dos requisits concorren en aquest cas perquè és del tot inversemblant que el soci hagi participat en el fet que s’atribueix suposada “emissió i d’entrades falsificades”; i, en quant al segon requisit, tampoc es dóna, perquè, acabada la temporada no existia cap temor que el soci, encara que és del tot incerta la imputació -repetim- pogués intervenir en una propera i immediata falsificació que justifiqui tan radical i deshonrosa mesura sense ni tan sols escoltar al soci.

—————————-

2.- Pregunta: Quins són els passos següents de l’expedient sancionador?

Resposta: El que han rebut els socis és una primera comunicació notificant-lis l’obertura de l’expedient sancionador i els pretesos fets que se li imputen, tambè el nomenament d’una persona que se li diu instructora, que en aquest cas es un advocat que la Directiva ha designat.

Serà després que l’instructor practiqui les proves i emeti el seu informe quan, la Comissió Disciplinària podrà decretar si s’aplica o no una sanció.

—————————-

3.- Pregunta: Els socis poden ser citats a declarar per part del de la Directiva?

Resposta: Sí poden ser-ho perquè els Estatuts del Club preveuen que, nomenat una persona com instructora de l’expedient, pot aquesta recabar les proves que consideri oportunes entre  les que es contempla interrogar al soci que es pretén sancionar.

—————————-

4.- Pregunta: Si, arribat el cas de ser requerit el soci per pendre-li declaració és obligatori que la presti, i quines conseqüències tindria no comparèixer de ser requerit.

Resposta: No és en absolut obligatori que el soci acudeixi a la citació que pugui rebre de l’instructor per prendre-li declaració. Això no és un procés judicial en el qual no es pot desatendre una citació. És un expedient sancionador d’un Club, una Associació Privada, que posa en marxa amb el propòsit de sancionar, en aquest cas a gairebé 3.000 socis, per uns fets que tots neguen rotundament: haver participat d’alguna manera en la falsificació de les entrades d’un partit. El seu règim jurídic és el mateix que correspondria a qualsevol altre Club-Associació esportiva i no esportiva- com podria ser un Club de l’última categoria de la competició de la localitat més petita, de futbol, o qualsevol altre esport, resolució que, en última instància, es pot recórrer davant els tribunals de justícia.

Les conseqüències de no acudir en cas de ser un soci citat a declarar són, al nostre parer, nul·les. Ja s’ha negat clara i contundentment el fet, i s’ha fet per escrit. La càrrega de provar tan greu acusació és de la Directiva.

—————————-

5.- Pregunta: Algun soci pregunten sobre les conseqüències d’haver cedit el seu abonament per algun partit.

Resposta: En primer lloc és important tenir en compte que el comunicat que s’ha remès als socis notificant l’obertura d’un expedient estableix com a motiu de la seva obertura i fets imputats al soci, la presència en el clàssic d’entrades falses amb el seu número QR d’identificació, és a dir, haver participat d’alguna manera en l’emissió d’aquestes suposades entrades falses.

Per tant, no hi ha en el comunicat una imputació al soci com a fet objecte de l’expedient haver cedit onerosament el seu abonament per determinat partit. La definició del fet que es pretén sancionar delimita el procediment, i és fonamental per a qualsevol procediment sancionador. En la nostra opinió aquests expedients no permeten lícitament reconduir-se cap a altre fet que no sigui la pretesa participació del soci en la falsificació d’unes entrades i, per tant, no haurien de poder referir-se a si un soci va poder o no cedir el seu abonament a un tercer per a un determinat partit.

Dit això, sobre les conseqüències que en un determinat suposat el Club acredités que un soci ha cedit onerosament l’abonament per a un partit, com diem, al nostre parer, hauria de ser en tot cas d’un altre expedient en el qual la Directiva pogués acreditar-ho. Arribat aquest cas, és cert que els Estatuts del Club en la seva lletra prohibeixen que el soci cedeixi el seu abonament onerosament a tercers. Però també és cert, al nostre parer, que, d’una banda, més enllà de la lletra de la norma estatutària -i la seva licitud- la gravetat d’un acte així quedaria totalment mitigada perquè la venda onerosa d’abonaments la practica i fomenta la Directiva a través dels seus propis canals sense que per això es consideri que es perjudiqui o desmereixi la seva activitat o imatge.

Però és que, a més, al nostre parer, la norma, tal com està configurada i aplicada d’aquesta manera, no sembla que pugui suportar fàcilment un judici de legalitat perquè constitueix una prohibició de disposar que no sigui a favor del Clube o per la seva intermediació, quebrant-se la reciprocitat predicable de qualsevol acord perquè sigui lícit, havent-se desfigurat encara més pel desenvolupament reglamentari que ha fet la Directiva per poder gestionar la “revenda” dels abonaments a qui li sembli a través d’un operador que surt afavorit en clara deslleial competència i infracció de les regles del mercat amb perjudici per al soci.

Els Estatuts del Club estableixen com a prioritat el servei al soci. No es tracta d’obtenir beneficis, sinó esmorteir els costos dels serveis i esdeveniments per a tots els socis.

—————————-

6.- Pregunta: Per què diu la Directiva que s’han falsificats entrades?

Resposta: Perquè, segons sembla, i segons afirma el Club, en l’últim clàssic van detectar que van circular entrades no emeses pel Club, o fotocòpies d’abonaments, amb el QR de determinats socis.

Si això fos així, com venim dient, i suposant que aquesta entrada o còpia obeís a la cessió per part del soci de l’abonament a un tercer, en la confecció d’aquesta còpia o entrada no hi hauria intervingut el soci. D’altra banda, al nostre parer, l’emissió d’aquesta entrada o còpia de l’abonament tindria com a única finalitat evitar el tràfec de l’abonament cedit i la seva devolució al soci mitjançant l’ús d’una còpia del codi QR que, com és sabut, permet ser verificat mecànicament des del propi abonament original, des d’una còpia o fins i tot des d’aparells digitals, sense cap dificultat, com conegudament passa en els bitllets de tren o avió i en les entrades a espectacles de tota mena.

En conseqüència, al nostre parer, aquesta duplicitat o còpia seria innòcua, no comportaria cap perjudici ni desplaçament patrimonial constituint la seva producció una irregularitat de menor abast.

—————————-

7.- Pregunta: Diversos socis ens envien justificant conforme al qual la Directiva ha venut els seus abonaments de l’últim partit, Barcelona -Reial Societat i ens pregunta si és lícit.

Resposta: En la nostra opinió, no és lícita la venda de l’abonament suspès per aquest expedient. Si els drets han estat suspesos no poden, al mateix temps, ser objecte de cessió pel Club directament, o per l’intermediari afavorit pels Directius.

Es prega a tots els socis que hagin vist venut el seu abonament aquest cap de setmana que ens enviïn el document acreditatiu per a exercitar les accions oportunes.

 

 

RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE LOS SOCIOS:

1.- Pregunta: ¿Qué significa la suspensión cautelar de los derechos del socio  que han decretado?

Respuesta: Es una resolución adoptada por la Comisión de Disciplina sin tan siquiera escuchar al socio. Las decisiones cautelares en todo tipo de procesos sancionadores -destacadamente los judiciales-, son  siempre extraordinarias y tienen que basarse en lo que se llama “apariencia de buen derecho o de tener razón”, es decir, es necesario que la imputación -en el caso, que el socio haya, de alguna forma, participado en la falsificación de una entrada- tenga visos o apariencia inicial de credibilidad. El segundo requisito para justificar este tipo de medidas tan agresivas es el peligro que durante el procedimiento se siga repitiendo el hecho o acto irregular que se atribuye al socio.

Pues bien, en nuestra opinión ninguno de estos dos requisitos concurren en este caso porque es del todo inverosímil que el socio haya participado en el hecho que se le atribuye  de supuesta “emisión y de entradas falsificadas”; y, en cuanto al segundo requisito, tampoco se da, porque, terminada la temporada no existía temor alguno que el socio, aunque es del todo incierta la imputación -repetimos-, pudiese intervenir en una próxima e inmediata falsificación que justifique tan radical y deshonrosa medida sin ni siquiera escucharle pues la temporada ya se ha terminado.

———————-

2.- Pregunta: ¿Cuáles son los pasos siguientes del expediente sancionador?

Respuesta: Lo que han recibido los socios es una primera comunicación notificándoles la apertura del expediente sancionador y los pretendidos hechos que se le imputan, también el nombramiento de una persona que se le llama instructora, en este caso un abogado que la Directiva ha designado.

Será después de que el instructor practique las pruebas y emita su informe cuando la Comisión Disciplinaria podrá decretar si aplica o no una sanción.

———————

3.- Pregunta: ¿Los socios pueden ser citados a declarar por parte de la Directiva?

Respuesta: Sí, pueden serlo porque los Estatutos del Club prevén que, nombrada una persona como instructora del expediente, puede ésta recabar las pruebas que considere oportunas entre las que se contempla interrogar al socio que se pretende sancionar.

——————————

4.- Pregunta: Si, llegado el caso de ser requerido, el socio para tomarle declaración, es obligatorio que la preste, y que consecuencias tendría no comparecer de ser requerido.

Respuesta: No es en absoluto obligatorio que el socio acuda a la citación que pueda recibir del instructor para tomarle declaración. No estamos ante  un proceso judicial en el que no se puede desatender una citación. Es un expediente pretendidamente sancionador de un Club, una Asociación Privada, que se pone en marcha con el propósito de sancionar -a casi 3.000 socios-, por unos hechos que todos niegan rotundamente: haber participado de alguna forma en la falsificación de las entradas de un partido. Su régimen jurídico es el mismo que correspondería a cualquier  otro Club -Asociación deportiva y no deportiva- como podría ser un Club de la última categoría de la competición de la localidad más pequeña, de futbol, o cualquier otro deporte, resolución que, en última instancia, es recurrible ante los Tribunales  de Justicia.

Las consecuencias de no acudir en caso de ser un socio citado a declarar son, en nuestra opinión, nulas. Ya se ha negado clara y contundentemente el hecho, y se ha hecho por escrito. La carga de probar tan grave acusación es de la Directiva.

—————————-

5.- Pregunta: Algún socio pregunta sobre las consecuencias de haber cedido su abono para algún partido en alguna ocasión.

Respuesta: En primer lugar es importante tener en cuenta que el comunicado que se ha remitido a los socios notificando la apertura de un expediente sancionador establece como motivo de su apertura  y hechos imputados al socio, la presencia en el clásico de entradas falsas con su número QR de identificación, es decir, haber participado de alguna forma en la emisión de esas supuestas entradas falsas.

Por tanto, no hay en el comunicado una imputación al socio como hecho objeto del expediente haber cedido onerosamente su abono para determinado partido. La definición del hecho que se pretende sancionar delimita el procedimiento, y es fundamental para cualquier procedimiento sancionador. En nuestra opinión, estos expedientes no permiten lícitamente  reconducirse a otro hecho que no sea la pretendida participación del socio en la falsificación de unas entradas y, por tanto, no deberían poder referirse a si un socio pudo o no ceder su abono a un tercero para un determinado partido.

Dicho lo anterior, sobre las consecuencias de que en un determinado supuesto la Directiva acreditara que un socio ha cedido  onerosamente su abono para un partido, como decimos, en nuestra opinión, sus consecuencias debería ser objeto de otro expediente en el que la Directiva pudiese acreditarlo.

Llegado ese caso, es cierto que los Estatutos del Club en su letra, prohiben que el socio ceda su abono onerosamente a terceros. Pero también  es cierto, en nuestra opinión, que, de una lado, más allá de la letra de la norma estatutaria -y su licitud- la gravedad de un acto así quedaría totalmente mitigada porque la venta onerosa y masiva  de abonos la practica  y fomenta la Directiva a través de sus propios canales sin que por eso se considere que se perjudique o desmerezca su actividad o imagen.

Pero es que, además, también en nuestra opinión, la norma, tal y como está configurada y aplicada de esta manera, no parece que pueda soportar fácilmente un juicio de legalidad porque constituye una prohibición de disponer que no se realice a favor del  Club  o por su intermediación, quebrándose de esta forma  la reciprocidad predicable de  cualquier acuerdo para que sea lícito, habiéndose desfigurado todavía más por el desarrollo reglamentario que ha hecho la Directiva para poder manejar la “reventa” de los abonos a quien le parezca a través de un operador que sale favorecido en clara y desleal competencia e infracción de las reglas del mercado con perjuicio para el socio.

Los Estatutos del Club establecen como prioridad el servicio  al socio. No se trata de obtener beneficios, sino amortiguar los costes de los servicios y eventos para todos los socios.

—————————-

6.- Pregunta: ¿Por qué dice la Directiva que se han falsificados entradas?

Respuesta: Porque, al parecer, y según afirma, en el último clásico detectaron que circularon entradas no emitidas por el Club, o fotocopias de abonos, con el QR de determinados socios.

Si eso fuera así, y suponiendo que esa entrada o copia obedeciese a la cesión por parte del socio del abono a un tercero, en la confección de esa copia o entrada no habría intervenido el socio.

Por otra parte, en nuestra opinión, la emisión de esa entrada o copia del abono tendría como única finalidad evitar el trasiego del original del  abono cedido y su devolución al socio  mediante el uso de una copia del código QR que, como es sabido, permite ser verificado mecánicamente desde el propio abono original, desde una copia, o incluso desde aparatos digitales sin ninguna dificultad, como conocidamente ocurre en los billetes de tren, o avión y  en las entradas a espectáculos de todo tipo.

En consecuencia, en nuestra opinión, esta duplicidad o copia sería inocua, no entrañaría perjuicio alguno ni desplazamiento patrimonial constituyendo su producción una irregularidad de menor alcance.

——————————-

7.- Pregunta: Varios socios nos envían  justificante conforme al cual la Directiva  ha vendido sus abonos del último  partido, Barcelona -Real Sociedad y nos pregunta si es lícito.

Respuesta: En nuestra opinión,  no es lícita la venta del abono suspendido por este expediente. Si los derechos han sido suspendidos no pueden, al. mismo tiempo, ser objeto de cesión por el Club directamente, o por el intermediario favorecido por los Directivos.

Se ruega a todos los socios que hayan visto vendido su abono este fin de semana que nos envíen el documento acreditativo para ejercitar las acciones oportunas.