NOVA RECLAMACIÓ A LA COMISSIÓ DISCIPLINARIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA SOL.LICITANT INFORMACIÓ PER DEMANAR L’ALÇAMENT DE LA MESURA CAUTELAR PER LA VIA JUDICIAL.

NOVA RECLAMACIÓ A LA COMISSIÓ DISCIPLINARIA DEL FUTBOL CLUB BARCELONA SOL.LICITANT INFORMACIÓ PER DEMANAR L’ALÇAMENT DE LA MESURA CAUTELAR PER LA VIA JUDICIAL.

Hem enviat al Club en nom dels Clients-Socis que representem un nou escrit presentat a l’expedient sancionador.

Per interposar una impugnació judicial contra la mesura cautelar, i, alhora, en exercici dels drets que la Llei concedeix al Soci, s’ha requerit a la Comissió perquè recavi de la Junta o de qualsevol altre òrgan, la següent informació:

1º.- Relació de tots els Socis que integren el Club, per si cal citar-los com a testimonis.

2º.- Descripció comprensible de la distribució de la cadena de valor i el repartiment de la part del preu corresponent a tots els que intervenen en la venda dels Seients Lliures.

3º.- Número i imports obtinguts per la venda realitzada per la Junta a través del Seient Lliure d’abonaments vinculats a seients sancionats com a conseqüència de la mesura cautelar incoada contra el Soci per impedir l’entrada a les instal·lacions del F.C. Barcelona.

4º.- Contractes amb Ticketmaster.

Aquesta informació es considera necessària per a l’imminent interposició de reclamacions judicials dels Socis impugnant les mesures cautelars adoptades sense escoltar-lo prèviament, i invocant sense fonament, que el Soci ha actuat contra l’honor del Club, la seva imatge, dignitat i respecte.

Ja hem dit que el Soci no ha intervingut en la falsificació d’entrades.

En canvi sembla que la Junta va decidir vendre entrades suspeses, la qual cosa es va fer segons la seva pròpia i arbitrària disposició bloquejant els carnets dels Socis.

També hem dit que no es pot sancionar legalment a un Soci sense escoltar-lo, ni tan sols cautelarment.

També hem repetit, que no és cert que els Estatuts prohibeixin la cessió onerosa dels abonaments, al contrari, l’autoritzen amb la seva intermediació obligatòria, el que es fa a través del Seient Lliure mitjançant un procediment incomprensible que demanem sigui explicat: volem saber com es reparteixen els diners d’una entrada procedent d’un Seient Lliure, des del primer fins a l’últim cèntim del seu preu de venda final.

Es tracta de que els Jutges a on es presenti el cas puguin apreciar, a més de les infraccions legals directes invocades, i de la falsa imputació al soci d’haver intervingut en la falsificació d’entrades, la contradicció suposa que la Junta ni tan sols pugui insinuar  que la revenda d’abonaments sigui una activitat prohibida, deshonrosa, indigna o que impliqui una manca de respecte, doncs és el Club el que  principalment la practica i promou mitjançant procediments que no són transparents, ni, al nostre entendre, lícits.

 

En el cas que desitgi que Miralbell Guerin, gestioni i defensi els seus interessos com a soci/a haurà d’emplenar L’AUTORITZACIÓ que es pot descarregar en el següent link:

AUTORITZACIO.DOCX

(important: una autorització per soci/a afectat/a) així com remetre els següents documents al correu electrònic afectadosporelfutbolclubbarcelona@miralbellguerin.com :

Còpia del dni,
Còpia del carnet de soci,
Autorització signada per cada soci.
Còpia de la carta rebuda pel FCB i
Justificant de la transferència per import de 60,50.-€ (IVA INCLÒS) que haurà de fer-se al següent compte:  ES54-2100-0143-28-0200315774  En el concepte de la transferència ha d’introduir-se nom i cognoms del soci/a.