NOVA LLEI ANTI OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES PRIVATS (OKUPES)

NOVA LLEI ANTI OCUPACIÓ IL·LEGAL D’HABITATGES PRIVATS (OKUPES)

ocupació il.legal de viviendes privades OKUPESEn el BOE DE 12/6/18 s’ha publicat la modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC1/2000) en relació amb l’ocupació il·legal d’habitatges privats (OKUPES).

Ens congratulem que per fi el Legislador estableixi un mecanisme àgil i eficaç en la via civil perquè les persones físiques (i entitats sense anim de lucre i entitats públiques) que siguin propietàries o posseïdores legítimes d’un habitatge, puguin defensar el seu dret quan es vegin privades il·legalment de la possessió de la mateixa: en el decret d’admissió de la demanda es requerirà als seus ocupants perquè aportin el títol que justifiqui la seva situació possessòria, si no ho aportessin, el Tribunal ordenarà l’immediat lliurament de la possessió de l’habitatge al demandant. I això, sense oblidar el legislador que l’ocupant il·legal pugui trobar-se en situació de vulnerabilitat social, en aquest cas es regula l’obligació de traslladar als serveis públics competents, comunicació sobre la situació del mateix per si procedís la seva actuació.

L’ocupació il·legal no pot habilitar per accedir a la possessió d’un habitatge, ni trobar empara algun en el dret constitucional a gaudir d’un habitatge digne, i per això confiem que el legislador acabi estenent aquesta protecció legal a qualsevol legítim propietari o posseïdor d’habitatge.

Entretant, només recordar que el nostre despatx té anys d’experiència en la defensa del dret de propietat i possessió, enfront de les okupacions sense títol.