MODIFICACIONS LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

MODIFICACIONS LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

Nota important respecte al Reial decret llei 21/2018:

“El Reial decret llei del Govern de Pedro Sánchez sobre la llei de lloguer no ha estat convalidat pel Congrés dels Diputats. En conseqüència el mateix ha quedat derogat.

No obstant això, els  contractes de lloguer signats entre el 18 de desembre i el 22 de gener continuaran vigents i se’ls aplicarà la norma que va estar en vigor durant aquests 35 dies.

I quant als contractes signats a partir del 23 de gener d’ara endavant, continuaran regint-se per la llei anterior que és la llei vigent en l’actualitat en matèria de lloguer.”

 

El despatx d’advocats a Barcelona Miralbell Guerin, informa que el passat 18 de desembre de 2018 es va publicar en el BOE, el Reial decret llei 21/2018 de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer i modifica 5 lleis: la d’Arrendaments Urbans, la de Propietat Horitzontal, la d’Enjudiciament Civil, la Reguladora de les Hisendes Locals i la de l’Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. A partir d’aquesta data, tots els contractes de lloguer que se signin a Espanya hauran d’assumir els canvis introduïts en la nova norma.

Us relacionem un petit resum dels canvis més significatius:

1.-AMPLIACIÓ DEL TERMINI MÍNIM LEGAL:

La principal novetat és que s’amplia de 3 a 5 anys el termini mínim legal en el qual l’inquilí pot romandre en l’habitatge (o 7 si l’arrendador és una persona jurídica). Una mesura que només afectarà els contractes que se signin des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, perquè no té caràcter retroactiu. A més, també s’augmenta el termini de pròrroga tàcita d’1 a 3 anys: quan el nou contracte s’extingeixi, si cap de la parts diu res, aquest s’allargarà un mínim de tres anys.

2.- FIANÇA: LÍMIT DE LA QUANTITAT A EXIGIR

Fins ara la persona propietària de l’immoble podia exigir la quantitat que volgués a l’inquilí com a fiança. Des d’ara, això ja no serà així: l’arrendatari només haurà de pagar un màxim de dues mensualitats abans d’entrar a viure en el seu nou habitatge.

3.-DESPESES DE GESTIO

Una altra mesura que entra en vigor per a rebaixar la càrrega econòmica per als inquilins quan signen un nou contracte és el traspàs de les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte. Unes despeses que a partir d’ara seran a càrrec de l’arrendador, quan aquesta sigui una persona jurídica, excepte aquelles despeses en els quals s’hagi incorregut per iniciativa directa de l’arrendatari.

4.-ACORDS PER A REFORMES:

Si l’arrendatari vol reformar el seu habitatge, ara el tindrà més fàcil. Els acords entre el propietari i l’inquilí per a la renovació o millora de l’espai es podran adoptar en el transcurs d’un mateix contracte, sense esperar, com fins ara, al fet que finalitzi.

5.-EXENCIO D’IMPOSTOS:

Si l’arrendament de l’habitatge és per a ús estable i permanent, l’impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats queda exempt. Així es redueixen les càrregues fiscals, encara que en contractes entre particulars moltes persones no les pagaven.

6.-PROCEDIMENT DE DESNONAMENT:

El procediment de desnonament queda modificat, perquè des d’ara el jutge haurà de notificar als serveis socials la situació de vulnerabilitat de la família. El procés de desnonament es paralitzarà un mes (o dos si l’arrendador és una persona jurídica) fins que els serveis socials trobin una solució.

7.-LLOGUER TURÍSTIC:

Davant l’auge del lloguer turístic, des d’ara s’habilita la possibilitat que, per majoria qualificada de tres cinquenes parts dels propietaris, en les comunitats de veïns puguin adoptar-se acords que limitin o condicionin l’exercici de l’activitat del lloguer turístic d’habitatge, amb la finalitat de “afavorir” la convivència en els edificis d’habitatges.

Si necessiteu fer qualsevol consulta sobre aquest tema no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres al telèfon 93.412.31.21 o mitjançant el correu electrònic mgbarcelona@miralbellguerin.com us ajudarem en el que sigui necessari.