LA JUNTA RECULA I AIXECA LA MESURA CAUTELAR. NOTIFICA ELS CÀRRECS Al SOCI PERÒ PRETENENT CORREGIR ELS CRITERIS D’IMPUTACIÓ PER INTENTAR REDREÇAR UN PROCEDIMENT VICIAT.

LA JUNTA RECULA I AIXECA LA MESURA CAUTELAR. NOTIFICA ELS CÀRRECS Al SOCI PERÒ PRETENENT CORREGIR ELS CRITERIS D’IMPUTACIÓ PER INTENTAR REDREÇAR UN PROCEDIMENT VICIAT.

La Comissió Disciplinària està notificant en aquests moments de forma massiva als socis dues coses que tenen un significat important, i que, en contra de l’ordre amb que les reflecteixen en el document remès, per la seva rellevància, són les següents:

1ª Estima el nostre recurs i es veu obligada a retirar la mesura cautelar. Així figura en la part final del document. Això vol dir que, contradient-se amb tot el que va dir en el seu moment per aplicar-la, ara reconeix que no hi havia perill cap del que ells van qualificar com una reiteració d’un fet il·lícit imputat als socis, perquè s’ha acabat la temporada. Per tant, a partir d’aquest moment l’operativitat dels seus carnets per assistir a l’estadi que ha de quedar del tot reestablecida.
No ens cap cap dubte que la retirada de la mesura cautelar no ha tingut un altre motiu que la pressió jurídica i social que han efectuat els socis. De fet, el representats per la nostra Signatura, van plantejar un recurs contra aquella mesura cautelar que, per tant, cal considerar que, de fet, ha estat acollit, ja que els motius pels quals la Junta retrocedeix coincideixen amb els quals van ser articulats en l’escrit de recurs contra ella que nosaltres plantegem.
Ara quedarà avaluar les conseqüències indemnizatorias i sancionadores pels qui van adoptar aquella mesura cautelar il·lícitament, impedint, manu militari, que el soci hagi pogut assistir irreversiblement, a l’últim partit de lliga i a l’homenatge i comiat del nostre extraordinari i admirat per tots Andrés Iniesta, a més de no haver pogut gaudir de tots els serveis del nostre Club durant aquest temps i del dany moral que ha significat sofrir tan dràstica com a il·lícita mesura.

2º Dita l’anterior, el Club manté el procediment sancionador contra els seus socis i ara formula “el plec de càrrecs”, que cal contestar dins del termini de 15 dies hàbils. Han de remetre’ns immediatament per correu electrònic escanejada la comunicació que han rebut, apuntant a mà la data exacta de la seva recepció per computar el termini en cada cas. No és necessari que es personin en les nostres oficines.
Ens remetem a la nostra nota de data 31 de maig de 2018 precedent, per a aquells socis que encara no hagin delegat en la nostra Signatura la seva defensa si volen concertar-la.

3º La Junta intenta corregir el seu criteri d’imputació. Quan van adoptar les mesures cautelars, sense sentir-nos prèviament, ens van atribuir temeràriament haver participat d’alguna manera en la falsificació de les entrades per a un partit, l’últim Clàssic, fet que és del tot incert i ha estat negat fins a l’extenuació.
Ara la imputació és diferent, ja no se’ns atribueix participació en la falsificació d’unes entrades, sinó haver cedit onerosament l’abonament el que extreuen de la, al seu judici deducció lògica, consistent que figuressin en determinades entrades el QR del soci, del que conclouen que està garantida l’acreditació de tal cessió onerosa.

4º Prou un judici lògic elemental para refutarun raonament com aquest lloc que l’abonament va poder haver-se cedit a un tercer de forma gratuïta no necessàriament onerosa.

5º Però és que a més, i aquesta serà la base més profunda de la nostra defensa, (i) en contra del que pogués semblar i incertament diu la Junta, els Estatuts del Club permeten la cessió onerosa dels abonaments, això sí, sempre que la Junta de torn vulgui en cada cas posat que cal transmetre’ls obligatòriament per la seva intermediació, clàusula que considerem del tot il·lícita per significar arbitrarietat i unilateralitat, a més d’opacitat i desequilibri per al soci. (ii)Per si no fos prou, la Junta promou, revén i especula amb els abonaments anomenats “alliberats”, per la qual cosa malament pot dir que social i jurídicament calgui qualificar aquesta conducta que contravé o afecti negativament a la imatge, bon nom, projecció pública del Club, o dignitat dels socis, qualificatius que per art de màgia han desaparegut en aquesta comunicació però que estaven en la primera que van rebre, com a fonament de la ignominiosa mesura cautelar que va ser adoptada.

6º D’altra banda, segueix la Junta sense resoldre la nul·litat del procediment que tenim plantejada relativa als vincles personals acreditats entre ella mateixa –el President de la Comissió Disciplinària- i la societat Ticketmaster, a qui la Junta segons sembla té contractada la revenda dels nostres abonaments “alliberats”.

Aquesta, i l’altra informació que li tenim requerida és imprescindible per a la nostra defensa i restringir-la o negar-la, com fins ara ha fet la Junta, no solament constituiria una infracció legal directa, sinó a més un incompliment maliciós –dolenta fe- dirigit a evitar la defensa legítima del soci en el camí que temeràriament la Junta ha emprès contra la seva massa social, la preservació de la qual constitueix el primer objectiu dels Estatuts del nostre Club i en el defensa del qual seguirem