LA IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE l’IBI EMESA PER L’AJUNTAMENT PER EXCESSIVA.

LA IMPUGNACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE l’IBI EMESA PER L’AJUNTAMENT PER EXCESSIVA.

Sovint les liquidacións dels IBIS efectuades per l’Ajuntament són totalment desproporcionades i excessives perquè estan fundades en un valor cadastral que està molt per sobre del valor de mercat.
Què pot fer-se en aquests casos per rectificar el valor cadastral i reduir així la base de la liquidació de l’IBI?

La pròpia Llei del Cadastre en el seu article 23.2 disposa, de forma imperativa, que el valor cadastral dels immobles no podrà superar el valor de mercat.

Ara bé, si el valor cadastral ja ens va ser notificat fa temps i en aquest moment no ens vam oposar al mateix, ens trobem indefensos davant un valor desproporcionat que no podem recórrer ni modificar.

L’única sortida possible, encara que no senzilla, és llavors plantejar un recurs de reposició -primer-, i un recurs via contenciosa-administrativa –segon- directament enfront de la pròpia liquidació de l’IBI emesa per l’Ajuntament com a entitat liquidadora en el termini d’UN MES previst en l’article 14.2 LRLHL–Llei Reguladora de les Hisendes Locals-. Fonamentant el recurs en el càlcul erroni de la liquidació per haver emprat una base imposable incorrecta per ser superior al valor de mercat la qual cosa s’haurà de provar mitjançant l’oportú dictamen pericial.

Tot la qual cosa, si la prova és adequada, hauria de comportar l’anul·lació de la liquidació de l’IBI per excessiva, esperant que l’impost passi a liquidar-se correctament.