Civil

SANG BLAVA?

Curiosa STS de 12 de juny 2019 invocant la Novíssima Recopilació i lleis històriques amb més de 200 anys d’antiguitat en matèria de prescripció adquisitiva (usucapió) del títol nobiliari de Marquès. Ratifica les Sentències dictades en 1a instància i Audiència concedint als posseïdors del títol durant més de 200 anys…