ANUNCI PUBLICAT PEL FUTBOL CLUB BARCELONA DE LA SANCIÓ DICTADA

ANUNCI PUBLICAT PEL FUTBOL CLUB BARCELONA DE LA SANCIÓ DICTADA

La Junta del FCB ha publicat al seu web un resum de la resolució que diu haver adoptat contra els Socis en l’expedient sancionador.

No tenim encara notícia que algun soci hagi estat notificat i, per tant, no expliquem, a aquesta hora, amb la resolució completa de la sanció que s’afirma haver imposat a la Socis.

Pot consultar-se la web del Club per veure l’abast de la sanció que afirma haver dictat la Junta. Esperarem a comptar amb el text íntegre de les resolució per poder fer valoracions més concretes.

No obstant això, atès que molts socis ens estan cridant després de la publicació de la notícia avancem el procediment per a la impugnació judicial de la resolució, inclosa la seva suspensió cautelar, per a aquells Socis que decideixin impugnar-la.

Molts dels Socis ja han atorgat poders a procuradors i advocats en la Notària segons referíem en la nostra nota del blog que pot accedir a través del següent link: contacte Notaria.

La Notaria està oberta durant el mes d’agost en horari d’estiu de 9:00 h. a 14:00 h.

Els que no ho hagin fet encara, i vulguin impugnar l’acord judicialment, han d’acudir a la Notària a atorgar aquest poder.

El termini per a la interposició de la demanda judicial d’impugnació és de 40 dies naturals des del dia després a aquell en el qual li sigui personalment notificada la resolució sancionadora. El mes d’agost explica, per la qual cosa caldrà actuar amb rapidesa per evitar dilacions i no esperar a l’últim moment.

Si tant els que ja han atorgat els poders, com els quals no, i que pretenguin que la nostra signatura els representi en la impugnació judicial, han de completar el següent formulari: https://www.miralbellguerin.com/formularios-de-autorizaciones/

El cost que consta en el formulari (140,00 euros iva inclòs), inclou les despeses i honoraris de procurador i advocat, per soci en primera instància.

Sense perjudici de la valoració més extensa que puguem fer quan tinguem a la vista les resolucions, en la nostra opinió si el seu contingut coincideix amb el qual la junta ha anticipat, hi ha fundats motius per impugnar-la perquè al nostre entendre el procediment emmalalteix de vicis de nul·litat des del seu inici, i no es compleix per la Junta la càrrega de la prova que li era atribuïble així com, i en tot cas, s’ha posat de manifest la nul·litat per ilicitud de determinats articles estatutaris relacionats justament amb els drets del Soci. Ometem en aquest moment altres valoracions tant jurídiques com a fàctiques, i molt especialment el que al nostre entendre constitueix un comportament de mala fe, abús i persecució al Soci contra el respecte que la Junta ha de prestar-li segons els propis estatuts socials de forma prioritària, revelant-se aquest procediment la instrumentalització d’una via per mantenir el monopoli de la cessió dels abonaments per part del Soci en algun partit durant la temporada, dissuadint-li perquè canalitzi les cessions a empreses que mantenen una posició dominant i vincles amb el principal responsable de la Comissió Disciplinària que justament ha instat aquest expedient.

D’altra banda, queda lluny l’amenaça que va fer la junta abans d’iniciar l’expedient sobre l’expulsió definitiva de tots els socis.

Anirem afegint notes successives segons vagin produint-se els esdeveniments.

Per canalitzar millor les resposta als Socis poden contactar en la següent adreça de correu electrònic: afectadosporelfutbolclubbarcelona@miralbellguerin.com .